Centrum D8 - pobočka Roudnice n. L.

Klíč

  Financováno z EU OPZ           

 

 

 

 

 

Název projektu: Odborné sociální poradenství Klíč a motivační a aktivizační programy pro rodinu a mládež
Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_026/0003731   

 

Od 1. ledna 2013 poskytovalo Centrum D8 o.p.s. sociální službu - Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - KLÍČ. Od 1. 6. 2015 poskytuje sociální službu Odborné sociální poradenství Klíč.        

Co je to  Klíč?

- poskytuje terapeutickou pomoc jednotlivcům/rodinám, které se ocitly v nelehké životní situaci
  (osobní vztahové problémy – partnerské či rodinné, problémy s komunikací, řešení náročné životní
   situace, krize)
- otevírá cestu k novým pohledům na problém a novým způsobům řešení
- nabízí klidné, bezpečné prostředí pro sdílení vašich problémů, naslouchání a odbornou pomoc při
  řešení nelehké životní situace
- snaží se pomáhat dětem a rodinám, při překonávání nepříznivých sociálních podmínek a
   výchovných vlivů
- pracuje s dětmi, kterým hrozí umístění do ústavního zařízení
- poskytuje pomoc a podporu rodině, ve které již došlo k soudnímu nařízení ústavní péče
  (sanace biologických rodin)
- spolupracuje s dalšími institucemi, které se otázkou ohroženého dítěte zaobírají a které jsou
  v dosahu města Roudnice nad Labem a blízkého okolí
- respektuje práva klientů a zaručuje mlčenlivost
- služba je poskytována bezplatně

Klienti mohou využít:
- individuální a rodinné konzultace/terapie
- základní psychologické poradenství a sociálně-terapeutické poradenství

Řešíte náročnou životní situaci?
- rozvodové spory,
- výchovné problémy dětí,
- vztahové problémy v rodině,
- záškoláctví, drogy,
- duševní stabilizaci

Služby poskytujeme pro Roudnické občany a občany spádových obcí.

Hledáte klíč k řešení? Hledejte KLÍČ ! KLÍČ k Vašemu řešení.
ADRESA: Klíč - poradna pro rodiny, Špindlerova třída 696, Roudnice n.L.,

TEL.: 775 725 875 - psycholožka - Mgr. Radka Rybáková
          775 725 587 - psycholožka - Mgr. Johana Elisová
          776 004 365 - sociální pracovnice - Mgr. Bc. Vlasta Sekerová, DiS
          776 176 057 - rodinná mediátorka, psychoterapeutka - Mgr. Kamila Kudlvasrová
 

Služby je nutné si předem objednat na výše uvedených tel. číslech nebo na e-mailové adrese:
klic-centrummatysek@seznam.cz 

Provozní doba
Pondělí               8:00 - 16:00
Úterý                   8:00 - 16:00
Středa                 8:00 - 16:00
Čtvrtek                8:00 - 16:00
Pátek                   8:00 - 16:00 (administrativa, supervize, vzdělávání)

 

Poslání

Poskytujeme intenzivní odbornou sociálně-terapeutickou pomoc rodinám s dětmi, jejichž vývoj je ohrožen v důsledku dlouhodobého dopadu nepříznivé sociální situace. Dále v důsledku výskytu sociálně patologických jevů v přirozeném prostředí dítěte či jinak ohrožených na zdravém vývoji a všestranném rozvoji.

Prioritním cílem je snaha o sanaci biologické rodiny a vytvoření bezpečného prostředí pro zdárný vývoj dětí, eliminace (v lepším případě předcházení) umísťování dětí do ústavního zařízení. Specifickým a důležitým cílem je podpora a pomoc rodinám, které prochází evidencí sociálně-právní ochrany dětí a nabídnout jim komplexní pomoc.

Pomoc vychází z individuálně určených potřeb klientů při zachování lidské důstojnosti, se zvláštním přihlédnutím k právům a oprávněným zájmům dětí. Nezbytná je úzká a profesionální spolupráce s OSPOD.

Cíl

Cílem naší služby je intenzivní sociálně-terapeutická podpora a pomoc pro rodiče a jejich děti, které se nachází v tíživé životní situaci nebo jsou orgánem SPOD vyhodnoceny jako ohrožené. Konkrétně se bude jednat o následující cíle:
- podpora rodičovských kompetencí směřujících k řádné péči o děti
- vést rodiny, aby rozpoznaly zdroje svých potíží a možností, jak je změnit či odstranit
- nácvik, podpora pečujícího, rodičovského chování (patří sem práce na vhodném transgeneračním
  předání modelů chování)
- stabilizace sociální situace v rodině a následně rozvoj rodičovských dovedností v péči o dítě
- podpora a pomoc rodinám v získání náhledu na jejich problematickou situaci a společné hledání
  možných cest a způsobů v řešení (v návaznosti na možnosti a schopnosti)
- motivace rodin k řešení jejich situace
- zlepšení komunikace mezi rodiči a dítětem (pečující osobou a dítětem)
- zlepšení komunikace mezi rodiči a snaha o sjednocení výchovných postupů
- podpora dětí ve smysluplném využití volného času (návaznost na poskytování služeb
  Centra Matýsek, Mondea centra a další možné instituce,
  které nabízejí vhodnou alternativu trávení volného času)
- intenzivní řešení výchovných problémů dětí (v návaznosti s tím, snaha o zlepšení docházky dětí
  do školy)
- intenzivní sociálně-terapeutickou (v případě potřeby psychologickou) eliminující nebezpečí
  umístění dětí do ústavního zařízení
- v případě umístění dětí intenzivně pracovat s rodinou a ve spolupráci s OSPOD se snažit o sanaci
  rodiny a návrat dětí zpět do přirozeného rodinného prostředí
- aktivně spolupracovat s institucemi podílejícími se na péči o dítě
  (OSPOD, Pedagogicko-psychologická poradna aj.).
- eliminace nevhodných způsobů chování rodičů, které mají negativní dopad na psychický stav
  a vývoj dítěte (např. náhled na problematické užívání alkoholu, nepřiměřené trestání, nadměrný tlak
  na výkon dítěte – ve škole, v oblasti zájmů, neomlouvat záškoláctví dítěte apod.).
- podpora rodičů v užívání pozitivních výchovných prostředků
- podpora k větší vnímavosti a porozumění k potřebám dítěte na straně rodičů
  (např. nastavení vhodných hranic a mantinelů nebo naopak hranice s ohledem na narůstající věk
  povolovat a vyjadřovat důvěru k potřebám svých dětí). Vytvořit uživatelům služby bezpečné
  a příjemné prostředí, kde se budou cítit akceptování a respektování a kde kvalitní, odbornou formu
  pomoci.

Podmínkou práce s celou rodinou je účast celé rodiny na sezení, kde jsou dojednávány potřeby klienta, cíl a forma spolupráce. V případě, že bude situace rodiny vyžadovat mediaci, bude rodině doporučeno příslušné odborné pracoviště.

 

Ke stažení: Katalog sociálních služeb (dokument Adobe PDF)Katalog sociálních služeb

                                              

Centrum MATÝSEK - idatabaze.czZdraví - idatabaze.cz

Kalendář akcí všechny akce

        1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  

Buďte s námi a podpořte nás

Sbírka

Podpořte i Vy naší činnost ve veřejné sbírce. Děkujeme.

Darovat!
Centrum D8

Centrum D8, o.p.s. zastřešuje tři základní programy: Centrum Matýsek, AZ centrum a Mondea centrum.

AZ centrum

Centrum Matýsek