Centrum D8 - pobočka Roudnice n. L.

Klíč

  Financováno z EU OPZ           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Název projektu: Odborné sociální poradenství Klíč a motivační a aktivizační programy pro rodinu a mládež
Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_026/0003731   

 

Od 1. ledna 2013 poskytovalo Centrum D8 o.p.s. sociální službu - Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - KLÍČ. Od 1. 6. 2015 poskytuje sociální službu Odborné sociální poradenství Klíč.        

Co je to  Klíč?

- poskytuje terapeutickou pomoc jednotlivcům/rodinám, které se ocitly v nelehké životní situaci
  (osobní vztahové problémy – partnerské či rodinné, problémy s komunikací, řešení náročné životní
   situace, krize)
- otevírá cestu k novým pohledům na problém a novým způsobům řešení
- nabízí klidné, bezpečné prostředí pro sdílení vašich problémů, naslouchání a odbornou pomoc při
  řešení nelehké životní situace
- snaží se pomáhat dětem a rodinám, při překonávání nepříznivých sociálních podmínek a
   výchovných vlivů
- pracuje s dětmi, kterým hrozí umístění do ústavního zařízení
- poskytuje pomoc a podporu rodině, ve které již došlo k soudnímu nařízení ústavní péče
  (sanace biologických rodin)
- spolupracuje s dalšími institucemi, které se otázkou ohroženého dítěte zaobírají a které jsou
  v dosahu města Roudnice nad Labem a blízkého okolí
- respektuje práva klientů a zaručuje mlčenlivost
- služba je poskytována bezplatně

Klienti mohou využít:
- individuální a rodinné konzultace/terapie
- základní psychologické poradenství a sociálně-terapeutické poradenství

Řešíte náročnou životní situaci?
- rozvodové spory,
- výchovné problémy dětí,
- vztahové problémy v rodině,
- záškoláctví, drogy,
- duševní stabilizaci

Služby poskytujeme pro Roudnické občany a občany spádových obcí.

Hledáte klíč k řešení? Hledejte KLÍČ ! KLÍČ k Vašemu řešení.
ADRESA: Klíč - poradna pro rodiny, Špindlerova třída 696, Roudnice n.L.,

TEL.: 775 725 875 - psycholožka - Mgr. Radka Rybáková
          775 725 587 - psycholožka - Mgr. Johana Elisová
          777 783 159 - vedoucí služby a sociální pracovník - Mgr. Jan Martínek
          737 951 323 - mediátorka a sociální pracovnice - Mgr. Míša Kopalová
 

Služby je nutné si předem objednat na výše uvedených tel. číslech nebo na e-mailové adrese:
klic@centrumd8.cz

Provozní doba
Pondělí               8:00 - 16:00
Úterý                   8:00 - 16:00
Středa                 8:00 - 16:00
Čtvrtek                8:00 - 16:00
Pátek                   8:00 - 16:00 (administrativa, supervize, vzdělávání)

 

Poslání služby

Poradna poskytuje odborné sociální poradenství a psychoterapeutickou péči klientům v překonání jejich krizové a nepříznivé životní situace a dosažení pozitivních a udržitelných změn. Pomáhá a podporuje klienty, ve znovuutváření plnohodnotných sociálních vazeb, podporuje smírné řešení konfliktů.

Cíle služby

Cílem poradny je poskytnout odborné sociální poradenství, intenzivní sociálně-terapeutickou podporu a pomoc pro rodiče a jejich děti, páry či jednotlivce, kteří se nacházejí v pro ně obtížné životní situaci, nebo pro rodiny, které jsou orgánem SPOD vyhodnoceny jako ohrožené.

Konkrétní cíle:

-           zlepšení klimatu v rodině, zvyšování kvality života všech členů rodiny, posilování jejich 
            vnitřních zdrojů

-           zlepšení fungování rodiny

-           zlepšení vztahů mezi partnery, manželi, mezi rodiči a dětmi

-           podpora k větší vnímavosti a porozumění k potřebám dítěte na straně rodičů (např. nastavení 
            vhodných hranic a mantinelů, vyjádření důvěry)

-           zlepšení komunikace mezi rodiči a dítětem, pečující osobou a dítětem

-           zlepšení komunikace mezi rodiči a snaha o sjednocení výchovných postupů

-           intenzivní řešení výchovných problémů dětí

-           podpora rodičovských kompetencí

-           podpora a pomoc rodinám v získání náhledu na jejich problematickou situaci a společné 
            hledání možných cest a způsobů v řešení (v návaznosti na jejich možnosti a schopnosti)

-           eliminace nevhodných způsobů chování rodičů, které mají negativní dopad na psychický stav 
            a vývoj dítěte (např. náhled na problematické užívání alkoholu, nepřiměřené trestání, 
            nadměrný tlak na výkon dítěte).

-           podpora rodičů v užívání pozitivních výchovných prostředků

-           podpora členů rodiny v rozvodovém a porozvodovém období, náhled rodičů na vyhrocené
            spory, které se promítají do prožívání a chování dětí

-           podpora dítěte v prožívání, řešení a zvládání náročných situací

-           podpora jednotlivce ve změně sebepojetí, zvládání náročných situací a vyrovnávání se s nimi

-           pomoc v řešení rodinných sporů a konfliktů smírnou cestou

-           pomoct vytvořit uživatelům služby bezpečné a příjemné prostředí, kde se budou cítit          
            akceptování a respektování a kde naleznou kvalitní odbornou formu pomoci

Cíle poskytované služby pravidelně aktualizujeme a v případě potřeby i doplňujeme, jedenkrát do roka také pracovníci získávají zpětnou vazbu na poskytovanou službu od pracovníků OSPOD. Od roku 2017 zpětná vazba probíhá i formou dotazníku (příloha č.3 Dotazník pro pracovníky OSPOD).

Cílová skupina

Cílovou skupinou poradny jsou rodiny s problematikou v interpersonálních vztazích, v krizových nebo nepříznivých životních situacích. Pracujeme i s jednotlivci, jednotlivými členy rodiny, partnery a dětmi (od 5 let), kteří žijí v Roudnici nad Labem a jejich spádových obcí (příloha č.2 – seznam spádových obcí).

Služba je poskytována bez diskriminačního přístupu - bez rozdílu všem osobám spadajícím do cílové skupiny, bez ohledu na jejich  nebo etnický původ, pohlaví, sexuální orientaci, náboženství či víru nebo vyznání. U zdravotního omezení je důležité, aby klient na vozíčku přišel s dopomocí, zrakově postižený s pomocí. A u nemluvících nebo u občanů nemluvících česky s tlumočníkem do jejich řeči. Dále také bez ohledu na politické či jiné smýšlení, národnost, členství nebo činnost v politických stranách nebo politických hnutích, odborových organizacích a jiných sdruženích, sociální původ, majetek, manželský a rodinný stav

Princip poskytované služby

Služba je poskytovaná na základě těchto standardů, v souladu s právními normami České republiky a Evropské unie a Etickým kodexem sociálních pracovníků. Služba je poskytována bezplatně, nevyžaduje doporučení od lékaře či jiných odborníků Podporuje aktivitu a samostatnost uživatele služby v rámci prevence vzniku závislosti na sociální službě.

Způsoby dosahování cílů služby

Základní sociální poradenství - poskytuje osobám potřebné informace přispívající k řešení jejich nepříznivé sociální situace.

 Odborné sociální poradenství  - je poskytováno se zaměřením na potřeby cílové skupiny služby Poradna, přičemž služba obsahuje tyto základní činnosti:

 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,

• sociálně terapeutické činnosti,

 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání

 

Ke stažení: Katalog sociálních služeb (dokument Adobe PDF)Katalog sociálních služeb

                                              

Centrum MATÝSEK - idatabaze.czZdraví - idatabaze.cz

Kalendář akcí všechny akce

        1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28      

Buďte s námi a podpořte nás

Sbírka

Podpořte i Vy naší činnost ve veřejné sbírce. Děkujeme.

Darovat!
Centrum D8

Centrum D8, o.p.s. zastřešuje tři základní programy: Centrum Matýsek, AZ centrum a Mondea centrum.

AZ centrum

Centrum Matýsek